Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Dries Van der Smissen
Molenstraat 128
1700 Sint-Martens-Bodegem (DILBEEK)
BELGIË

ING BE65 3631 7125 9196

BTW-nummer: BTW BE 687.989.326

Ondernemingsnummer: KBO 0687.989.326

Deze pagina is het laatst gewijzigd op 26 november 2018

A. Algemeen

1. Elke bestelling bij Dries Van der Smissen impliceert de onvoorwaardelijke en onherroepelijke instemming van de klant met deze voorwaarden, die de klant erkent gelezen en aanvaard te hebben. Deze voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele bestel- of aankoopvoorwaarden van de klant zelfs indien (i) deze laatste eerder aan Dries Van der Smissen werden overgemaakt dan deze voorwaarden aan de klant en/of aankoopvoorwaarden aan de klant en/of (ii) deze laatste de toepasselijkheid van deze voorwaarden zouden uitsluiten.

B. Bestelling

1. Bestellingen dienen schriftelijk te gebeuren door toezending van een bestelbon of een ondertekende opdracht. Dit kan elektronisch, per e-mail gebeuren. Telefonische bestellingen moeten binnen 48 uur na de bestelling schriftelijk worden bevestigd. Als voor de aanvaarding van de factuur door de klant een bestelbon vereist is, dient laatstgenoemde ervoor te zorgen dat Dries Van der Smissen deze behoorlijk opgemaakte en ondertekende bestelbon ten laatste op het ogenblik van de schriftelijke bevestiging van het project ontvangt. Door zijn bestelling aanvaardt de klant de tarieven en de algemene voorwaarden van Dries Van der Smissen.

C. Prestaties

1. Voor gelijk welke schriftelijke prestatie zal Dries Van der Smissen de woorden en de spelling in de erkende woordenboeken als correct beschouwen. Niettemin kan de klant vooraf zijn specifieke voorkeur geven betreffende een bepaalde spelling of woordkeuze.

2. Indien een tekst afkortingen bevat die eigen zijn aan de klant, wordt laatstgenoemde verzocht de betekenis hiervan mee te delen.

3. Elke prestatie van Dries Van der Smissen wordt verricht met inachtneming van het beroepsgeheim, wat impliceert dat Dries Van der Smissen zich ertoe verbindt om nooit, zonder toestemming van de klant, de inhoud van een project of prijsopgave aangaande een bestelling te verspreiden.

4. Feedback met betrekking tot de vertaling of de vertaalkwaliteit moet schriftelijk overgemaakt worden vóór de ontvangst van de factuur of de maandelijkse eindafrekening van de vertaalopdracht(en). In geval van deelleveringen, dient de feedback meegedeeld te worden vóór de laatste deellevering, en voor de laatste deellevering vóór de deadline van de gehele vertaling.

5. Feedback die ontvangen wordt na de deadline van de vertaalopdracht zal niet meer in acht genomen worden, en kan in geen geval aanleiding geven voor een korting op de vertaalopdracht.

D. Leveringstermijnen

1. Behoudens uitdrukkelijk  andersluidend schriftelijk beding, is Dries Van der Smissen niet gebonden door de levertermijnen opgegeven door de klant. Anderzijds zijn de door Dries Van der Smissen opgegeven leveringstermijnen eveneens louter indicatief en niet bindend. Levering buiten de indicatieve termijn is geen grond tot verbreking van de overeenkomst,noch vormt ze grond tot prijsvermindering en schadevergoeding.

E. Levering

1. Vertalingen worden ofwel elektronisch ofwel, op uitdrukkelijk verzoek van de klant, persoonlijk aan de klant bezorgd. Kosten van de postverzending of verzending per koerierdienst zijn ten laste van de klant.

2. Dries Van der Smissen draagt geen aansprakelijkheid voor eventuele problemen aangaande verzendingen per post.

F. Beperking van aansprakelijkheid

1. Dries Van der Smissen kan alleen aansprakelijk worden gesteld in geval van opzet. Daarenboven is mogelijke gehoudenheid van Dries Van der Smissen in weerwil van gefactureerde en door de klant betaalde sommen met betrekking tot de som in kwestie. Dries Van der Smissen zal in geen geval aansprakelijk zijn ten aanzien van de klant of ten aanzien van derden voor onrechtstreekse schade. Dit is schade die niet rechtstreeks het gevolg is van een tekortkoming van Dries Van der Smissen. Onder onrechtstreekse schade wordt onder andere verstaan economische verliezen, verlies van winsten, verlies van besparingen, verlies van cliënteel, verlies van contracten, verlies van inkomsten, tijdverlies, verlies van goodwill, verlies van reputatie, verlies of beschadiging van gegevens, contractueel, buitencontractueel of anders. Deze opsomming is niet limitatief.

G. Betalingen

1. Tenzij anders overeengekomen, wordt er op de eerste werkdag van de maand volgend op de maand van de vertaalopdracht een maandelijkse eindafrekening opgestuurd.

2. Behoudens andersluidende bepaling op de factuur, zijn facturen van Dries Van der Smissen betaalbaar in euro binnen de 15 dagen na de factuurdatum.

3. De betaaltermijn zoals vermeld op de factuur en/of zoals schriftelijk overeengekomen moet steeds nageleefd worden.

4. Elk vertaalproject dat met toestemming van de klant is aangevat en tijdens de uitvoering wordt geannuleerd wordt gefactureerd ten belope van de prestatie die zal zijn uitgevoerd op het ogenblik waarop die annulering wordt ontvangen. Elke tolk- of notuleeropdracht die de klant voor de eigenlijke uitvoeringsdatum ervan annuleert, zal aanleiding geven tot facturatie volgens de annuleringsvoorwaarden die in de desbetreffende prijsopgave zijn bepaald.

H. Betwistingen

1. In geval van betwisting van de factuur moet deze betwisting zo snel mogelijk, en in ieder geval vóór de vervaldatum van de factuur, bekend gemaakt worden. In ieder geval moet het bedrag van de onbetwiste delen van de factuur in hun geheel voldaan worden vóór de vervaldatum van de factuur.

2. Dries Van der Smissen heeft het recht om een forfaitaire schadevergoeding van 1 500 euro te vorderen van een klant die een tekst reeds gebruikt alvorens de factuur met betrekking tot dat project te hebben voldaan.

3. Dries Van der Smissen behoudt zich daarnaast het recht voor om desgevallend een klacht in te stellen voor inbreuken op het auteursrecht in het onder H1. beschreven geval.

4. Klachten inzake prestaties of facturen moeten uiterlijk binnen 7 werkdagen volgend op de factuurdatum worden gemeld door middel van een aangetekende brief; bij gebrek daaraan worden de prestaties en de factuur als aanvaard beschouwd.

4. Bij eenvoudige overschrijding van de betalingstermijn wordt van rechtswege en zonder dat een aangetekende ingebrekestelling vereist is, een nalatigheidsinterest van 10% aangerekend op het factuurbedrag, of op het onbetaald gebleven factuursaldo.

5. Bovendien zal bij de overschrijding van de betalingstermijn het vervallen bedrag automatisch verhoogd worden met een forfaitaire schadeloosstelling van 10% met een minimum van 100 euro en dit van rechtswege en zonder dat een aangetekende ingebrekestelling vereist is.

6. Wanneer de betalingstermijn van één factuur niet wordt nageleefd, behoudt Dries Van der Smissen zich het recht voor om (i) onmiddellijke betaling van alle andere facturen te eisen zelfs indien deze nog niet vervallen zouden zijn en (ii) om de uitvoering van nog bestaande contracten op te schorten, zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige schadevergoeding.

7. Uitsluitend de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen. Op de diensten en facturen van Dries Van der Smissen is het Belgische recht van toepassing.